Orange picking, Polk County, Florida. 1937. Arthur Rothstein. 8a08272. (detail)